บทความ

 การ Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่ สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน...

 การ Compile PHP (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่ สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน...

 การ Compile PHP พร้อม xmlrpc (DirectAdmin Custombuild)

หากต้องการติดตั้ง xmlrpc ใน PHP ของเซิฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง DirectAdmin แบบ...

 การ Disable Realtime Blacklist (RBL) สำหรับ DirectAdmin

หากท่านต้องการยกเลิกไม่ให้ระบบ Mail Server ของท่าน ตรวจสอบจดหมายขาเข้ากับ Blacklist ต่างๆ...

 การ Enable Realtime Blacklist (RBL) สำหรับ DirectAdmin

หากท่านต้องการให้ระบบ Mail Server ของท่าน ตรวจสอบจดหมายขาเข้ากับ Blacklist ต่างๆ ท่านสามารถ SSH...

 การ Optimize MySQL Database สำหรับ DirectAdmin Server

mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2`...

 การ Update ProFTPD (DirectAdmin Custombuild)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน จากนั้นสั่งคำสั่ง่ต่อไปนี้ เพื่อทำการ Update ProFTPD ได้...

 การ Update RoundCube Webmail (DirectAdmin Custombuild)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน จากนั้นสั่งคำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการ Update RoundCube...

 การจำกัด Bandwidth UDP

wget -O /etc/init.d/udplimiter http://www.thzhost.com/files/udplimiter chkconfig udplimiter on...

 การตังค่าวันเวลา Date/Time สำหรับ CentOS

การตั้งค่าวันเวลา Date/Time สำหรับ CentOS ได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ rm /etc/localtimeln -s...

 การตั้งค่า Default Webmail ให้ DirectAdmin

หากท่านต้องการตั้งค่าให้ปุ่ม Webmail ที่อยู่ด้านบนของ DirectAdmin เป็น Webmail...

 การติดตั้ง ImageMagick PHP สำหรับ DirectAdmin

ท่านสามารถใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ ในการติดตั้ง ImageMagick พร้อม PHP Extension สำหรับเซิฟเวอร์...

 การติดตั้ง Kloxo Control Panel บน CentOS 32bit

หากท่านต้องการติดตั้ง Kloxo Control Panel บน CentOS 32bit สามารถทำได้ดังนี้ cd /rootwget...

 การติดตั้ง mod_evasive

cd /usr/local/directadmin/custombuild wget...

 การทำ Wildcard DNS สำหรับใช้งาน WordPress MU

เข้าที่ Custom HTTPD Configurations ทาง DirectAdmin เลือกโดเมนที่ต้องการทำ ในช่องนี้Only add the...

 การปิด temp URL ของ DA เพื่อความปลอดภัย

cd /usr/local/directadmin/data/templates/custom cp ../ips_virtual_host.conf .nano...

 การรีเซ็ตโควตาการส่งอีเมลสำหรับรายอีเมล (Per-Email Account Send Limit)

หากท่านมีการลิมิตโควตาการส่งอีเมลสำหรับรายบัญชีอีเมล (Per Email Account Send Limit) ไว้...

 การอัพเดต DirectAdmin แบบ Manual

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถอัพเดต DirectAdmin ผ่านหน้า Control Panel ได้...

 การเปลี่ยนไปใช้งาน Yum Repo ของ Servenet IDC

cd /etc/yum.repos.d/mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.bakwget...

 การเปิด Apache Extended Status

ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH...

 การเปิด Slow Query log MySQL Server

ให้ทำการเพิ่มคำสั่งลงไปในไฟล์ config /etc/my.cnf log-slow-queries=/var/log/slow-query.log...

 การแก้ไข Charset สำหรับ File Editor ของ DirectAdmin

หากท่านพบปัญหาในการแก้ไขไฟล์ผ่านระบบ File Manager ของ DirectAdmin โดยระบบแสดง source code...

 การแก้ไขหากเข้า File Manager (DA) แล้วช้า หรือ Session Timeout

หากในการเข้าใช้งาน File Manager ผ่าน DirectAdmin ของท่านมีความล่าช้าในการแสดงผล หรือเกิด Session...

 ตั้งค่า Remote Backup (DA) กรณี Remote Backup ไปยังพอร์ตอื่นที่ไม่ใช่ 21

หากท่านต้องการสั่ง Remote Backup ข้อมูลเว็บไซต์จาก DirectAdmin ไปยังเซิฟเวอร์เครื่องอื่น โดยปกติ...

Powered by WHMCompleteSolution