SMS Gateway

Thailand Economy SMS 100

ส่งได้ 100 SMS
อายุการใช้งาน 1 ปี
ใช้งาน Sender Name ของระบบ
ไม่รองรับการใช้งาน API

Thailand Economy SMS 300

ส่งได้ 300 SMS
อายุการใช้งาน 1 ปี
ใช้งาน Sender Name ของระบบ
ไม่รองรับการใช้งาน API

Thailand Economy SMS 500

ส่งได้ 500 SMS
อายุการใช้งาน 1 ปี
ใช้งาน Sender Name ของระบบ
ไม่รองรับการใช้งาน API

Thailand Economy SMS 1000

ส่งได้ 1,000 SMS
อายุการใช้งาน 1 ปี
ใช้งาน Sender Name ของระบบ
รองรับการใช้งาน API

Thailand Economy SMS 3000

ส่งได้ 3,000 SMS
อายุการใช้งาน 1 ปี
ใช้งาน Sender Name ของระบบ
รองรับการใช้งาน API

Thailand Economy SMS 5000

ส่งได้ 5,000 SMS
อายุการใช้งาน 1 ปี
ใช้งาน Sender Name ของระบบ
รองรับการใช้งาน API

Thailand Economy SMS 10000

ส่งได้ 10,000 SMS
อายุการใช้งาน 2 ปี
ใช้งาน Sender Name ของระบบ
รองรับการใช้งาน API

Thailand Economy SMS 20000

ส่งได้ 20,000 SMS
อายุการใช้งาน 3 ปี
ใช้งาน Sender Name ของระบบ
รองรับการใช้งาน API

Powered by WHMCompleteSolution